Regulamin świadczenia usług Ship Center


 
 

§1
Określenie pojęć
1. Określenie i wytłumaczenie pojęć użytych w Regulaminie.
a. Operator:
J&S Best Solution S.C.
z siedzibą: 40-853 Katowice, Ul. Gliwicka 51,
NIP 6342818126
Tel. +48 32 785 05 55 , +48 537 177 000 +48 537 791 791
E-mail: biuro@shipcenter.pl

b. Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu, dla którego utworzone zostało Konto w ramach usług Platformy lub użytkownik który korzysta z Platformy bez rejestracji.
c. Platforma -  prowadzony przez Operatora portal internetowy, dostępny pod adresem www.shipcenter.pl
d. Konto: utrzymywane dla Użytkownika przez Operatora pod konto, będące zbiorem danych osobowych, cen, ofert, zamówień złożonych w ramach Platformy.
e. Usługa: świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na podstawie niniejszego regulaminu usługa umożliwiająca Użytkownikowi złożenie zamówienia odbioru i doręczenia przesyłki pod wskazane adresy przez Przewoźnika w ramach jego działalności oraz na podstawie odrębnych Regulaminów Kurierskich (stanowiących załączniki do niniejszego dokumentu).
f. Kurier: podmiot działający zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, świadczący usługi miejskie, krajowe i międzynarodowe w zakresie przewozu, transportu i dostawy przesyłek.
g. Regulamin Kurierski: odrębne dokumenty oraz regulacje określające zasady świadczenia usługi wydane przez Kuriera zawarte jako załączniki do niniejszego dokumentu.
h. Regulamin: niniejszy dokument na podstawie którego świadczona jest usługa.
i. Adresat: osoba, do której kierowana jest przesyłka.
j. Usługa Kurierska: usługa realizowana przez Kuriera w zakresie przewozu, transportu i/lub dostawy przesyłek, zgodnie z postanowieniami właściwego Regulaminu Kurierskiego
 
§2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki korzystania z Platformy oraz warunki świadczenia usługi.
2. Z Platformy mogą korzystać osoby fizyczne pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kurier może odmówić wykonania usługi powołując się na wykluczenia świadczenia usługi zawarte w Regulaminie Kurierskim. W Regulaminie Kurierskim mogą znajdować się wykluczenia świadczenia usługi np. konsumentom. Przed skorzystaniem z usługi należy zapoznać się z całościowym Regulaminem Kurierskim.
 

§3
Korzystanie z Platformy
    1. W celu pełnego korzystania ze wszystkich usług Platformy Użytkownik powinien utworzyć Konto w ramach Platformy.
    2. W celu założenia Konta, Użytkownik powinien wypełnić odpowiednie formularze rejestracyjne znajdujące się na stronach internetowych Platformy.
    3. Na adres e-mail Użytkownika podany podczas zakładania Konta Operator wysyła linki weryfikujące tożsamość Użytkownika. Po potwierdzeniu tożsamości oraz weryfikacji danych przez Operatora Użytkownik otrzymuje prawo do korzystania z Konta w ramach usług świadczonych przez Operatora. Zawarcie bezterminowej umowy dotyczącej korzystania z Usługi następuje w momencie przyznania przez Operatora Użytkownikowi dostępu do Konta w ramach stron internetowych Platformy.
    4. W przypadku niepotwierdzenia tożsamości przez Użytkownika Operator może uniemożliwić utworzenie Konta lub ograniczyć jego funkcjonalność. Weryfikacja danych jest warunkiem koniecznym w celu dokonywania rozliczeń z Operatorem.
    5. Z Konta Użytkownik może korzystać po podaniu unikalnego loginu oraz hasła.
    6. Na podany podczas procesu tworzenia Konta przez Użytkownika adres e-mail przesyłane będą, wiadomości nawiązuje do informacji dotyczących głównych funkcjonalności, modernizacji bądź informacji technicznych Platformy. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych oraz handlowych. Zgodą taką Użytkownik może cofnąć w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres email: biuro@shipcenter.pl.
    7. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Użytkownik będący konsumentem (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Prawa odstąpienia od umowy oraz wykluczenia zdefiniowane są w paragrafie 5 niniejszego Regulaminu.
    8. W przypadku zmiany danych kontaktowych bądź rozliczeniowych Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je aktualizować w ramach Konta, pod rygorem uznania wszelkich doręczeń na dotychczasowy adres za skuteczne oraz odpowiedzialności za szkodę poniesioną z tego tytułu przez Operatora.
 

§4
Zamówienia
    1. Zlecenie wykonania usługi może się odbyć:
- po zalogowaniu się do Konta,
    2. - poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych zawartych na stronach internetowych Platformy.
    3. W celu zlecenia wykonania usługi, Użytkownik minimalnie powinien:
- wybrać Kuriera z którego usług korzysta,
- wypełnić odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych Platformy, w szczególności określające zawartość oraz wymiary przesyłki, dane odbioru i dostawy, oraz dane rozliczeniowe, - wybiera Usługę Przewoźnika, z której chce skorzystać,
- zapoznać się z Regulaminami Kurierskimi oraz klauzulami dostępnymi podczas procesu zlecania usługi.
    4. Użytkownik, nie posiadający Konta lub Użytkownik nie posiadający możliwości płatności odroczonych, dokonuje wpłaty należności ustalonej na podstawie podanych przez niego informacji. Wpłata dokonywana jest za pośrednictwem płatności elektronicznych obsługiwanych przez Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków
    5. Zlecenie Operatorowi wykonania Usługi oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminów Kurierskich.
    6. Użytkownik zobowiązany jest do przygotowania przesyłki według wytycznych zawartych w Regulaminach Kurierskich. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegania zasad określonych w Regulaminach Kurierskich.
    7. Użytkownik odpowiada za prawidłowość przekazanych Kurierowi danych w celu wykonania usługi.
    8. O przyjęciu realizacji usługi Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub podczas składania zlecenia wykonania usługi.
    9. Wiadomość potwierdzająca przyjęcie zamówienia zawiera list przewozowy bądź dokładne instrukcje skąd należy pobrać list przewozowy. Użytkownik zobowiązany jest do wydrukowania listu przewozowego co najmniej w dwóch egzemplarzach, sprawdzenia jego poprawności danych i przekazania jednej kopi  Kurierowi odbierającemu przesyłkę wraz z przesyłką. Drugą kopię listu przewozowego należy dokładnie umieścić na przesyłce, używając etykiety samoprzylepnej lub klejowej koszulki kurierskiej. W przypadku zamówienia z opcją wypełnienia listu ręczne (o ile jest oferowana przy wybranym przewoźniku), klient ma obowiązek wypełnić dostarczony przez kuriera list, sprawdzić jego poprawność, podpisać oraz przekazać kurierowi, a drugą kopią wraz z podpisem kuriera pozostawić u siebie jako dowód nadania .
    10. W przypadku gdy zawartość przesyłki podlega wymaga udostępnienia dodatkowych dokumentów/zgód/zezwoleń, Użytkownik jest zobowiązany przygotować i przekazać te dokumenty.
    11. W przypadku gdy opakowanie przesyłki lub jej zawartość nie spełnia warunków opisanych w Regulaminie Kurierskim, kurier może odmówić jej przyjęcia do dalszego transportu, bądź przesyłka może zostać zatrzymana w magazynie przeładunkowym.
Magazynowanie przesyłki, kolejny podjazd kuriera nadającego lub odbierającego liczony jest zgodnie z cennikiem wewnętrznym Operatora.
    12. Użytkownik  ma obowiązek poinformować Adresata o nadanej do niego przesyłki.  W przypadku nie doręczenia przesyłki z winy Adresata lub Użytkownika, po drugiej próbie doręczenia przesyłka jest zwracana do Operatora, Użytkownika lub nadawcy przesyłki. Koszt zwrotu jest liczony zgodnie z cennikiem wybranego Kuriera dostępnym na stronie Kuriera bez rabatów.
 

§5
Prawo odstąpienia od umowy
    1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Użytkownik, będący konsumentem (w rozumieniu przepisów KC) ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie.
    2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Użytkownik wyśle w terminie 14 dni od daty zlecenia usługi, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: biuro@shipcenter.pl.
    3. Jeżeli zostały pobrane jakiekolwiek opłaty, Operator zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, w terminie 14 dni od otrzymania od Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę lub rachunek bankowy.
    4. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi w poniższych przypadkach umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. fotoksiążka, odbitki zdjęć);
-dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operator o utracie prawa odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o świadczeniu usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operator utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Operator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której Użytkownik wyraźnie żądał, aby Operator do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Operator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
- dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
- świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§6
Odpowiedzialność
    1. Operator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usługi z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu.
    2. Operator zapewnia, że w ramach usług Platformy zawiera umowę z Kurierem na rzecz Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie Kurierskim, na podstawie, której Użytkownik będzie mógł się domagać od Kuriera wykonania Usługi.
    3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawny wybór Kuriera, ani nienależyte wykonanie usługi przez Kuriera chyba, że jest ono skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne przygotowanie przesyłki przez Użytkownika. Operator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę odbioru przesyłki przez Kuriera z winy Użytkownika.
    4. Reklamacje oraz uwagi dotyczące Usługi wykonywanej przez Kuriera Użytkownik może zgłaszać bezpośrednio Kurierowi, według zasad określonych w Regulaminie Kurierskim.
    5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
- podanie przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych,
- nieprzekazanie przesyłki Kurierowi,
- nieprzekazanie wydrukowanej etykiety wygenerowanej przez Portal.
- naruszenie przez Użytkownika Regulaminu Kurierskiego,
- naruszenie przez Użytkownika Regulaminu.
    6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Adresata, w szczególności za przyjęcie (lub odmowę) przez niego kierowanej do niego przesyłki czy uiszczenia kwoty za pobraniem.
    7. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych danych (w szczególności dotyczących wagi bądź gabarytów przesyłki), nie uniemożliwiających wykonania Usługi ani Usługi Kurierskiej, Zlecenie zostanie przyjęte, jednakże Użytkownik zostanie obciążony dodatkowymi opłatami zgodnie z cennikiem lub Regulaminem Kurierskim.


§7
Płatności
    1. Prowadzenie Konta Użytkownika w ramach Usług Platformy jest bezpłatne.
    2. Użytkownik zobowiązany jest do rozliczeń z Operatorem z tytułu wykonania Usługi, zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
    3. W przypadku poniesienia dodatkowych kosztów związanych z działaniami Adresata, o których mowa w §6 ust. 7, Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów na rzecz Operatora (zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem)
    4. W przypadku Użytkowników posiadających Konta z odroczonym terminem płatności Operator dokonuje rozliczeń za okresy tygodniowe, dwu tygodniowe lub miesięczne (miesiące kalendarzowe). Operator wystawia Fakturę Vat zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, na kwotę w wysokości wynikającej z cennika. W dowolnym czasie Użytkownik może zażądać wystawienia odrębnej faktury dokumentującej konkretną wybraną Usługę lub Usługi
    5. Termin płatności faktur wystawionych przez Operatora wynosi 7 dni od daty wystawienia (dotyczy Użytkowników posiadających Konta z odroczonym terminem płatności).
    6. W przypadku Użytkowników posiadających Konta bez odroczonego terminu płatności Operator pobiera płatność przed wykonaniem Usługi. Brak wpłaty przed wykonaniem Usługi oznacza, że Usługa nie zostanie wykonana.
    7. W przypadku Użytkowników nie posiadających Konta Operator pobiera płatność przed wykonaniem Usługi. Brak wpłaty przed wykonaniem Usługi oznacza, że Usługa nie zostanie wykonana.
    8. W przypadku, gdy wykonanie usługi Przewoźnika wymaga dokonania dopłaty, Użytkownik zostaje obciążony dodatkową opłatą.
    9. W przypadku przesyłek za pobraniem, których zasady realizacji określa Regulamin Kurierski, Użytkownik upoważnia Operatora do odbioru w jego imieniu kwoty pobrania i przekazania na rzecz Użytkownika. Odebrane przez Operatora środki są przekazywane na rzecz Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pobrania należności od Adresata, na wskazany przez Użytkownika podczas składania zlecenia, rachunek bankowy.
    10. Warunkiem koniecznym do przekazania środków o których mowa w §7 pkt 9. na konto Użytkownika jest otrzymanie środków od Kuriera (przewoźnika) na konto Operatora.
    11. Użytkownik wyraża zgodę na potrącenie przez Operatora jego wierzytelności (jeżeli występuje) wobec Użytkownika z kwoty za pobraniem, należnej Użytkownikowi, o której mowa w §7 pkt 9.
    12. W przypadku Użytkowników posiadających Konta z odroczonym terminem płatności którzy zalegają z opłatami za wykonane przez Operatora Usługi, Operator blokuje konta. Po uregulowaniu występujących zaległości Operator pobiera dodatkową opłatę w wysokości 20 pln netto za dodatkową Usługę odblokowania Konta.
    13. W przypadku Użytkowników nieposiadających Konta z odroczonym terminem płatności którzy zalegają z opłatami za wykonane przez Operatora Usługi, Operator blokuje możliwość rejestracji/nadań przesyłek z określonych adresów email/danych kontaktowych. Po uregulowaniu występujących zaległości Operator pobiera dodatkową opłatę w wysokości 20 pln netto za dodatkową Usługę usunięcia blokad.
    14. W przypadku nieterminowych płatności Operator i Użytkownik wyrażają zgodę na naliczanie odsetek umownych w wysokości 10%.
    15. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Operatora również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 
 

§8
Środki techniczne
    1. W celu korzystania z Usług Operatora, w tym dodawania zleceń, przeglądania oferty, niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa skryptów Java;
d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia),
e) wyłączone blokowanie wyskakujących okien.
 

§9
Reklamacje
    1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące nienależytego funkcjonowania stron internetowych Platformy oraz usług Kuriera. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronach internetowych Płatformy (www.shipcenter.pl)
    2. Reklamację o której mowa w §9 pkt 1 Operator przyjmuje do 7 dni od chwili nastąpienia uszkodzenia, nie wykonania usługi , ubytku. Po tym czas Użytkownik reklamuje usługę bezpośrednio u Kuriera bez ingerencji Operatora.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta, numer transakcji bądź inne dane pozwalające na identyfikację Usługi bądź inne dane określające działanie Operatora stanowiące przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację
    4.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
    5. Operator przekazuje do Kuriera reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres email podany w zgłoszeniu.
    6. Mając na uwadze, iż Operator jest wyłącznie pośrednikiem przy realizacji Usług Kurierskich, wszelkie reklamacje związane z nienależytym wykonaniem usługi kurierskiej są rozpatrywane bezpośrednio przez Kurieriera , zgodnie z właściwym Regulaminem Kurierskim

§10
Czas trwania Umowy
    1. Świadczenie Usług ma charakter bezterminowy. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej przez formularz kontaktowy dostępny na stronach internetowych Platformy lub pisemnie na adres Operatora. W takim wypadku umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, jednak nie wcześniej niż do czasu wykonania Usługi Kurierskiej oraz kompletnego rozliczenia wykonania Usługi (w tym dokonania zapłaty na rzecz Operatora z tytułu wystawionych faktur).
    2. W przypadku naruszania postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku zaległości w płatnościach na rzecz Operatora powyżej 7 dni Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.


§11
Postanowienia końcowe
    1. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką prywatności .
    2. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych Platformy, w siedzibie Operatora, a także w stosunku do Użytkowników przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika, w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
    3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronach internetowych Platformy. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 14 dni od poinformowania w sposób wskazany powyżej. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu może wypowiedzieć umowę z Operatorem. Usługa zlecona przed wejściem w życie zmian, zostanie wykonana na dotychczasowych zasadach
    4.  O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
    5. Wszelkie spory związane z Usługą będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne
    6. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
    7. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza, iż Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszego regulaminu i zgodnie z Polityką prywatności, stanowiącą Załącznik nr 4, która jest także dostępna na stronie dla każdego odwiedzającego stronę (www.shipcenter.pl)
    8. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z „Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.


ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU
Załącznik nr 1
Lista Kurierów
    • UPS Polska
    • DPD Polska
    • DHL Express
    • DHL Parcel
    • Rohlig Suus 
    • Fedex Express
    • Stacja z Paczką
    • GEIS
    • inPost Kurier
    • inPost Paczkomaty
    • DPD Polska
 
Załącznik nr 2
Wykaz i lokalizacja aktualnych Regulaminów Kurierskich:
 
 

- DHL EXPRESS 
http://www.dhlparcel.pl/content/dam/dhlde/images/parcel-europe/pl/Downloads/dhl-regulamin-swiadczenia-krajowych-uslug-07042015.pdf

- DHL PARCEL
http://www.dhl.com.pl/content/dam/downloads/pl/express/pl/shipping/terms_conditions/dhl_express_terms_conditions_domestic_pl_pl.pdf
 

- UPS
http://www.ups.com/media/pl/terms_carriage_pl.pdf
 

- STACJA Z PACZKĄ (DOSTAWY NA ORLEN)
http://stacjazpaczka.pl/regulaminy_pliki/REGULAMIN_SWIADCZENIA_USLUGI_STACJA_Z_PACZKA.pdf
http://stacjazpaczka.pl/regulaminy_pliki/REGULAMIN_SWIADCZENIA_USLUGI_STACJA_Z_PACZKA.pdf

- FEDEX EXPRESS

http://www.fedex.com/pl/services/terms/

- RABEN
http://polska.raben-group.com/strefa-klienta/regulamin-swiadczenia-uslug/
Regulamin transport krajowy:
https://polska.raben-group.com/fileadmin/user_upload/pl/Regulaminy/3._Regulamin_swiadczenia_uslug_tekst_jednolity_01.07.11.pdf
 
Regulamin transport międzynarodowy:
https://polska.raben-group.com/fileadmin/user_upload/pl/Certyfikaty._Jakosc/Regulamin_miedzynarodowy_RPL__2014-08-12_.pdf

- DPD 
https://www.dpd.com.pl/regulaminy
 
- inPOST Kurier
https://inpost.pl/pl/pomoc/cenniki-i-regulaminy/regulaminy
 
- GEIS Logistics 
https://www.geis.pl/pl/dokumenty-przesylki-kurierske
 
- inPost Paczkomaty
https://twoj.inpost.pl/pl/regulaminy
 
 
Załącznik nr 3
Cennik usług:
 
Cennik dostępny pod adresem: http://shipcenter.pl/cennik
 
 
Załącznik nr 4
Polityka prywatności : http://shipcenter.pl/pozostale/polityka-prywatnosci
 
Załączniku nr 5
Formularz odstąpienia od umowy
 
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
J&S Best Solution S.C.
z siedzibą: 40-853 Katowice, Ul. Gliwicka 51,
NIP 6342818126
biuro@shipcenter.pl
Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących usług:_____________________________________________________________
Data zawarcia umowy:_____________________________________________________
Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________
Adres Konsumenta:_______________________________________________________________
Adres email Konsumenta: __________________________________________________________
Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________

 
 
 

Odwiedź
Nasze punkty

Infolinia główna

 

Zadzwoń teraz !

Tel.: 32 785 05 55

Newsletter

tracking przesyłek

Opieka techniczna: