Regulamin

Regulamin świadczenia usług Ship Center

§1 Określenie pojęć

1. Określenie i wytłumaczenie pojęć użytych w Regulaminie.
1.1. Operator
Ship Center Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Gliwicka 51 , 40-0853 Katowice NIP: 6342867610, REGON: 364786381, KRS : 0000624967 i kapitale zakładowym 105.000,00 zł. Tel. +48 32 785 05 55 , E-mail: biuro@shipcenter.pl
1.2. Użytkownik
Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu, dla którego utworzone zostało Konto w ramach usług Platformy lub użytkownik który korzysta z Platformy bez rejestracji lub osoba składająca Zamówienie u Operatora za pośrednictwem Platformy, na wykonanie usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego.
1.3. Rejestracja
odpowiednie wypełnienie formularzy na Platformie celem utworzenia Konta.
1.4 Login
Indywidualny id nadawane Użytkownikowi podczas rejestracji. Z automatu loginem staje się użyty adres e-mail podczas Rejestracji na Platformie.
1.5 Platforma
prowadzony przez Operatora portal internetowy, dostępny pod adresem www.shipcenter.pl
1.6 Konto
Utrzymywane dla Użytkownika przez Operatora pod konto, będące zbiorem danych osobowych, cen, ofert, zamówień złożonych w ramach Platformy.
1.7 Panel Klienta
Funkcjonalność, w ramach której Użytkownik po zalogowaniu się przy użyciu nadanego mu Loginu i hasła, może zarządzać swoimi Danymi, zamawiać Usługi oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych na Platformie.
1.8 Klient Standard
Zarejestrowany Użytkownik bez odroczonego terminu płatności, który dokonuje zapłaty za Usługi za pomocą Konta PrePaid lub Płatności DotPay, który posiada Konto na Platformie.
1.9 Klient Bussiness
Zarejestreowany Użytkownik z odroczonym terminem płatności, który wcześniej podpisał Umowę o współpracy z Operatorem lub Punktem Ship Center.
1.10 Punkt Ship Center
Przedsiębiorca działający w sieci punktów Ship Center, który posiada podpisaną umowę franczyzową z Operatorem.
1.11 Dane
Zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem www.shipcenter.pl, informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz w innych celach operacyjnych i marketingowych;
1.12 Usługa
Świadczona drogą elektroniczną i odpłatne przez Operatora na podstawie niniejszego regulaminu usługa umożliwiająca Użytkownikowi złożenie zamówienia odbioru i doręczenia przesyłki pod wskazane adresy przez Przewoźnika w ramach jego działalności oraz na podstawie odrębnych Regulaminów Kurierskich (stanowiących załączniki do niniejszego dokumentu).
1.13. Kurier/Przewoźnik
Przedsiębiorca który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi przewozowe, któremu można złożyć zamówienie odbioru, przemieszczenia i doręczenia przesyłki w ramach Platformy shipcenter.pl. oraz Osoba świadcząca Usługi kurierskie w imieniu tej firmy działająca na podstawie zawartej z nią umowy. W ramach Platformy Użytkownik może złożyć zamówienie niżej wskazanym Przewoźnikom:
 • InPost Express sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, zarejestrowana przez w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, REGON 360781085, NIP 6793108059, strona internetowa: https://inpost.pl/regulaminy
 • DPD Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15 , 02-274 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028368, REGON 012026421, NIP 5260204110, strona internetowa: https://www.dpd.com.pl/klienci-biznesowi/Moje-DPD/Dokumenty oraz DPD Pickup : https://www.dpdpickup.pl/content/download/1535/13888/file/Regulamin-krajowy.pdf
 • DHL Express (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000047237, REGON 012005407, NIP 527-00- 22-391, strona internetowa: http://www.dhlparcel.pl
 • InPost Paczkomaty Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, REGON 120246484, NIP 6792895061, strona internetowa: https://inpost.pl/regulaminy
 • Ambro Express Sp z o.o. sp k. z siedzibą w Przykonie, przy ulicy Przemysłowej 18, 62-731 Przykona, dostępny na stronie: https://ambroexpress.pl/wp-content/uploads/2018/10/Regulamin-Ambro-Express-28.08.2018r..pdf
 • UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036680, REGON 010771280, NIP 5221004200, , UPS Access Point : https://www.upscontentcentre.com/html/poland strona internetowa: https://www.upscontentcentre.com/html/poland
 • Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13
 • Federal Express Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208035, REGON 015747517, NIP 5252300218, http://www.pocztex.pl/jowisz/uploads/2012/10/20170102_REGULAMIN-POCZTEX.zip strona internetowa: https://www.fedex.com/pl-pl/domestic-conditions-of-carriage.html
 • Pallex 24 Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku ,ul. Kołobrzeska 28, 80-394 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631978, REGON 365149370, NIP 5842752223, strona internetowa: www.pallex.pl
1.14 Odroczony Termin Płatności
Okres rozliczenia za Usługi zlecone przez Użytkownika Platformy na podstawie faktury zbiorcznej. Faktury wystawiane są z terminem określonym w Umowie o współpracy.
1.15 Umowa o współpracy
Umowa między Operatorem lub Punktem Ship Center a Użytkownikiem, umożliwiająca zmianę typu Użytkownika jak Klient Bussiness.
1.16 Regulamin Kurierski
Odrębne dokumenty oraz regulacje określające zasady świadczenia usługi wydane przez Kuriera zawarte jako załączniki do niniejszego dokumentu.
1.17 Regulamin
Niniejszy dokument na podstawie którego świadczona jest usługa.
1.18 Adresat
Osoba, do której kierowana jest przesyłka.
1.19 Nadawca
Osoba, od której odbierana jest przesyłka zlecona przez Użytkownika lub sam Użytkownik.
1.20 Usługa Kurierska
Usługa realizowana przez Kuriera w zakresie przewozu, transportu i/lub dostawy przesyłek, zgodnie z postanowieniami właściwego Regulaminu Kurierskiego
1.21 List przewozowy
Dokument dołączany do każdej Przesyłki, dostarczający Kurierowi niezbędnych informacji o Przesyłce oraz jej miejscu przeznaczenia i Odbiorcy.
1.22 Płatność DotPay
Forma zapłaty za Usługę za pośrednictwem operatora płatności internetowych DotPay SA.
1.23 Przedpłata (PrePaid)
Usługa oferowana Użytkownikowi, polegająca na możliwości dokonania przedpłaty i zgromadzenia środków na Koncie PrePaid w celu ich późniejszego wykorzystania na Platformie shipcenter.pl.
1.24 Konto PrePaid
Przypisane danemu Użytkownikowi konto, zawierające środki płatnicze do wykorzystania na Platformie.
1.25 Cennik Kuriera
Cennik usług danego Kuriera mający zastosowanie w przypadku braku danej usługi w cenniku Operatora.
1.26 Cennik Biznesowy
Cennik indywidualnie przypisany do Użytkownika. Ma zastosowanie w przypadku Klienta Standardowego jak i Klienta Biznesowego.
1.27 Cennik Detaliczny
Cennik dostępny na stronie www.shipcenter.pl/cennik bez wcześniejszego zalogowania się na Platformie.
1.28 Formularz Reklamacyjny
Formularz do składania reklamacji Usług Kuriera dostępny na Platformie.
1.29 Protkół Szkody
Protokół sporządzany w obecności Adresata przez pracownika Kuriera.
1.30 Dofakturowanie przewoźnika
Weryfikacja przesyłki dokonana przez Kurier po jej nadaniu. Weryfikacja ta może wynika z błednego podania wymiarów, wagi lub nie zastosowaniem się do ogólnych przepisów przesyłek zawartych w Regulaminie Kurierski.

§2 Postanowienia ogólne

2.1

Regulamin określa warunki korzystania z Platformy oraz warunki świadczenia Usług.

2.2

Zalogowanie się na konto Użytkownika na stronie Platformy shipcenter.pl lub też zamówienie usługi wymaga uprzedniego zapoznania się i akceptacji przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie Platformy shipcenter.pl. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.3

Z Platformy mogą korzystać osoby fizyczne pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kurier może odmówić wykonania usługi powołując się na wykluczenia świadczenia usługi zawarte w Regulaminie Kurierskim. W Regulaminie Kurierskim mogą znajdować się wykluczenia świadczenia usługi np. konsumentom. Przed skorzystaniem z usługi należy zapoznać się z całościowym Regulaminem Kurierskim.

2.4

Zlecenie wykonania Usługi wymaga dodatkowo zapoznania się i akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminów Kurierskich, warunków świadczenia usług i Cenników Kuriera wybranego przez Użytkownika do wykonania przewozu. Akceptując Regulamin Kurierski, Regulamin, warunki świadczenia usług i Cennik Kuriera, Użytkownik wyraża zgodę na ich wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.5

Operator nie świadczy Usług, na rzecz innych podmiotów zajmujących się pośredniczeniem w przewozie przesyłek, w celu ich dalszej odsprzedaży.

§3 Korzystanie z Platformy i Rejestracja

3.1

W celu pełnego korzystania ze wszystkich usług Platformy oraz dostępu do Panelu Klienta Użytkownik powinien utworzyć Konto za pomocą darmowej Rejestracji w ramach Platformy.

3.2

Rejestracja Użytkownika na Platformie może być wykonana przez Operatora lub Punkt Ship Center na wyraźne zlecenie przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia swoich danych wprowadzonych na Platformie przez Operatora lub Punkt Ship Center w Panelu Klienta po zalogowaniu się do Platformy.

3.3

Po wykonaniu Rejestracji na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji Konta Operator wysyła linki weryfikujące tożsamość Użytkownika. Po kliknięciu linku aktywacyjnego oraz weryfikacji danych przez Operatora Użytkownik otrzymuje prawo do korzystania z Konta w ramach usług świadczonych przez Operatora. Zawarcie bezterminowej umowy dotyczącej korzystania z Usługi następuje w momencie przyznania przez Operatora Użytkownikowi dostępu do Konta w ramach Platformy.

3.4

W przypadku niepotwierdzenia tożsamości przez Użytkownika Operator może uniemożliwić utworzenie Konta lub ograniczyć jego funkcjonalność. Weryfikacja danych jest warunkiem koniecznym w celu dokonywania rozliczeń z Operatorem.

3.5

Z Konta Użytkownik może korzystać po podaniu unikalnego Loginu oraz hasła.

3.6

Na podany podczas procesu tworzenia Konta przez Użytkownika adres e-mail przesyłane będą, faktury wraz z zestawieniem za zamówione usługi, faktury wynikające z Dofakturowania przewoźnika, zgodnie z Cennikiem Kuriera oraz opłat abonamentowych (o ile występują) , wiadomości nawiązuje do informacji dotyczących głównych funkcjonalności, modernizacji bądź informacji technicznych Platformy a także informację dotyczące zmian Cenników Biznesowych lub Cenników Detalicznych.. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych oraz handlowych. Zgodą taką Użytkownik może cofnąć w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres email: info@shipcenter.pl. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Użytkownik będący konsumentem (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Prawa odstąpienia od umowy oraz wykluczenia zdefiniowane są w paragrafie 5 niniejszego Regulaminu.

3.7

W przypadku zmiany danych kontaktowych bądź rozliczeniowych Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je aktualizować w ramach Konta w Panelu Klienta oraz wysłać informację z nowymi danymi na adres info@shipcenter.pl, pod rygorem uznania wszelkich doręczeń na dotychczasowy adres za skuteczne oraz odpowiedzialności za szkodę poniesioną z tego tytułu przez Operatora.

§4 Zamówienia, Zobowiązania Użytkownika oraz anulowanie przesyłek.

4.1

Zlecenie wykonania usługi może się odbyć:

 • po zalogowaniu się do Konta
 • poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych zawartych na stronach internetowych Platformy

4.2

Zamówienia przyjmowane są przez Serwis 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym następującym dniu roboczym.

4.3

W celu zlecenia wykonania usługi, Użytkownik minimalnie powinien:

 • wybrać Kuriera z którego usług korzysta
 • wypełnić odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych Platformy, w szczególności określające zawartość oraz wymiary przesyłki, dane odbioru i dostawy, oraz dane rozliczeniowe, - wybiera Usługę Kuriera, z której chce skorzystać
 • zapoznać się z Regulaminami Kurierskimi oraz klauzulami dostępnymi podczas procesu zlecania usługi

4.4

Użytkownik, nie posiadający Konta lub Klient Standard , dokonuje wpłaty należności ustalonej na podstawie podanych przez niego informacji. Wpłata dokonywana jest za pomocą Płatności DotPay lub na Konto PrePaid.

4.5

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz Regulaminu Kurierskiego.

4.6

Użytkownik obowiązuje się do zapłaty Operatorowi wynagrodzenia za zamówioną Usługę zgodnie z Cennikiem Detalicznym lub Biznesowym. Do zamówionych przez Użytkownika Usług nieobjętych Cennikiem Detalicznym lub Biznesowym, stosuje się aktualny Cennik Kuriera wykonywującego wybraną Usługę.

4.7

Użytkownik zobowiązany jest do przygotowania przesyłki według wytycznych zawartych w Regulaminach Kurierskich. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegania zasad określonych w Regulaminach Kurierskich. Użytkownik odpowiada za prawidłowość przekazanych Kurierowi danych w celu wykonania usługi.

4.8

O przyjęciu realizacji usługi Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub podczas składania zlecenia wykonania usługi.usługi.

4.9

Wiadomość potwierdzająca przyjęcie zamówienia zawiera List Przewozowy bądź dokładne instrukcje skąd należy pobrać List Przewozowy. Użytkownik zobowiązany jest do wydrukowania Listu Przewozowego co najmniej w dwóch egzemplarzach, sprawdzenia jego poprawności danych i przekazania jednej kopi Kurierowi odbierającemu przesyłkę wraz z przesyłką. Drugą kopię listu przewozowego należy dokładnie umieścić na przesyłce, używając etykiety samoprzylepnej lub klejowej koszulki kurierskiej. W przypadku zamówienia z opcją wypełnienia listu ręczne (o ile jest oferowana przy wybranym przewoźniku), klient ma obowiązek wypełnić dostarczony przez kuriera list, sprawdzić jego poprawność, podpisać oraz przekazać kurierowi, a drugą kopią wraz z podpisem kuriera pozostawić u siebie jako dowód nadania.

4.10

W przypadku gdy zawartość przesyłki podlega wymaga udostępnienia dodatkowych dokumentów/zgód/zezwoleń, Użytkownik jest zobowiązany przygotować i przekazać te dokumenty.

4.11

W przypadku gdy opakowanie przesyłki lub jej zawartość nie spełnia warunków opisanych w Regulaminie Kurierskim, kurier może odmówić jej przyjęcia do dalszego transportu, bądź przesyłka może zostać zatrzymana w magazynie przeładunkowym.

4.12

Magazynowanie przesyłki, kolejny podjazd kuriera, pusty podjazd kuriera nadającego lub odbierającego, nie wydanie paczki kurierowi wynikające z winy nadawcy, liczony jest zgodnie z cennikiem wewnętrznym Operatora lub ogólnym Cennikiem Kuriera

4.13

Użytkownik ma obowiązek poinformować Adresata o nadanej do niego przesyłki. W przypadku nie doręczenia przesyłki z winy Adresata lub Użytkownika, po drugiej próbie doręczenia przesyłka jest zwracana do Operatora lub Użytkownika, Użytkownika lub nadawcy przesyłki. Koszt zwrotu jest liczony zgodnie z Cennikiem Kuriera lub Cennikiem Detalicznym.

4.14

Użytkownik Poinformuje Adresata, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej przesyłki zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Kuriera (protokół powinien zostać czytelnie podpisany przez przedstawiciela Kuriera doręczającego przesyłkę oraz przez Odbiorcę).

4.15

Użytkownicy nadający przesyłki u Kurierów z wykorzystaniem udostępnionych im numerów płatnika przypisanych Operatorowi, obciążeni będą kosztami nadania takich przesyłek zgodnie z Cennikiem Kuriera, nawet jeżeli przesyłki nie będą zarejestrowane przez Operatora na Platformie.

4.16

Uzytkownik ma możliwość anulowania zamówienia Usługi, co do których nie podjęto jeszcze próby wykonania Usługi Kurierskiej, poprzez przesłanie zawiadomienia na adres anulacje@shipcenter.pl (dotyczy klienta nie posiadającego Konta na Platformie) oraz poprzez przycisk "Anuluj" w Panelu Klienta w zakładce Lista Przesyłek. ( w przypadku pozostałych klientów).

4.17

W przypadku anulowania zamówienia naliczana jest opłata w wysokości 5zł brutto. Jeżeli zamówienie zostało już wcześniej opłacone poprzez Konto PrePaid lub Płatność DotPay, kwota zapłaty zwracana jest na rzecz użytkownika na Konto PrePaid - w przypadku użytkownika nie zalogowanego na Platformie, płatność zwaracana jest na wskazane konto bankowe na Formularzu odstąpienia od umowy.

§5 Prawo odstąpienia od umowy

5.1

Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Użytkownik, będący konsumentem (w rozumieniu przepisów KC) ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Użytkownik wyśle w terminie 14 dni od daty zlecenia Usługi, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: anulacje@shipcenter.pl.

5.2

Jeżeli zostały pobrane jakiekolwiek opłaty, Operator utworzy konto w portalu shipcenter.pl używając adres e-mailowy wykorzystany podczas zamówienia w nadawcy (dla niezarejestrowanego użytkownika) lub zwróci na konto PREPAID (dla zarejestrowanego użytkownika) w terminie 7 dni od otrzymania od Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi w poniższych przypadkach umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. fotoksiążka, odbitki zdjęć);
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operator o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o świadczeniu usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operator utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Operator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której Użytkownik wyraźnie żądał, aby Operator do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Operator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§6 Odpowiedzialność

6.1

Operator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usługi z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu.

6.2

Operator zapewnia, że w ramach usług Platformy zawiera umowę z Kurierem na rzecz Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie Kurierskim, na podstawie, której Użytkownik będzie mógł się domagać od Kuriera wykonania Usługi.

6.3

Operator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawny wybór Kuriera, ani nienależyte wykonanie usługi przez Kuriera chyba, że jest ono skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne przygotowanie przesyłki przez Użytkownika. Operator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę odbioru przesyłki przez Kuriera z winy Użytkownika.

6.4

Reklamacje oraz uwagi dotyczące Usługi wykonywanej przez Kuriera Użytkownik może zgłaszać bezpośrednio Kurierowi, według zasad określonych w Regulaminie Kurierskim.

6.5

Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • podanie przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych,
 • nieprzekazanie przesyłki Kurierowi,
 • nieprzekazanie wydrukowanego Listu Przewowzowego przez Portal.
 • naruszenie przez Użytkownika Regulaminu Kurierskiego,
 • naruszenie przez Użytkownika Regulaminu.

6.6

Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Adresata, w szczególności za przyjęcie (lub odmowę) przez niego kierowanej do niego przesyłki czy uiszczenia kwoty za pobraniem.

6.7

W przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych danych (w szczególności dotyczących wagi bądź gabarytów przesyłki), nie uniemożliwiających wykonania Usługi ani Usługi Kurierskiej, Zlecenie zostanie przyjęte, jednakże Użytkownik zostanie obciążony dodatkowymi opłatami zgodnie z Cennikiem Kuriera lub Regulaminem Kurierskim na podstawie wystawionej Faktury VAT przez Operatora lub Punkt Ship Center , jednak nie później niż do 6 miesięcy od dnia wykonania Usługi przez Kuriera.

6.8

Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez operatora płatności za zamówioną Usługę, a tym samym za opóźnienie w realizacji usługi.

6.9

W związku z tym, że złożenie zamówienia na usługę przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Kuriera wykonującego Usługę zamówioną przez Użytkownika, wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nim zawarte, w granicach obowiązującego prawa, obejmują również Operatora i ograniczają jego odpowiedzialność.

6.10

Odbiorca przesyłki Paczka punkt w przypadku przyjęcia przesyłki pocztowej bez widocznych uszkodzeń czy zastrzeżeń winien zgłosić przewoźnikowi,który realizował usługę przewozową dyspozycję w celu spisania protokołu szkody w terminie wskazanym w regulaminie przewoźnika. Spisanie protokołu szkody odbywa się pod adresem domowym Odbiorcy.

§7 Płatności i rozliczenia

7.1

Prowadzenie Konta Użytkownika w ramach Usług Platformy jest bezpłatne z wyłączeniem Punktów Ship Center.

7.2

Użytkownik zobowiązany jest do rozliczeń z Operatorem z tytułu wykonania Usługi, zgodnie z cennikiem przypisanym do Konta Użytkownika.

7.3

Rozliczenie płatnoścni o której mowa w §7 pkt 2. może być wykonana poprzez zwykły przelew na konto wskazane na fakturze lub poprzez bezpieczne płatności Przelewy24.pl

7.4

W przypadku poniesienia dodatkowych kosztów związanych z działaniami Adresata, o których mowa w §6 ust. 7, Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów na rzecz Operatora (zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem)

7.5

W przypadku Klienta Bussiness Operator dokonuje rozliczeń za okresy tygodniowe, dwu tygodniowe, trzy tygodniowe lub miesięczne (miesiące kalendarzowe) ustalone w Umowie o współpracy. Operator wystawia Fakturę Vat zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, na kwotę w wysokości wynikającej z Cennika Biznesowego, Cennika Detalicznego lub Cennika Kuriera. W dowolnym czasie Użytkownik może zażądać wystawienia odrębnej faktury dokumentującej konkretną wybraną Usługę lub Usługi

7.6

Termin płatności faktur wystawionych przez Operatora wynosi 7 dni od daty wystawienia (dotyczy Klienta Bussiness lub Klienta Standard który dostał dopłatę wynikajacą z przeważenia paczki przez Kuriera.

7.7

W przypadku Klienta Standard Operator pobiera płatność przed wykonaniem Usługi. Brak wpłaty przed wykonaniem Usługi oznacza, że Usługa nie zostanie wykonana.

7.8

W przypadku Użytkowników nie posiadających Konta Operator pobiera płatność przed wykonaniem Usługi. Brak wpłaty przed wykonaniem Usługi oznacza, że Usługa nie zostanie wykonana.

7.9

W przypadku, gdy wykonanie usługi Przewoźnika wymaga dokonania dopłaty, Użytkownik zostaje obciążony dodatkową opłatą.

7.10

W przypadku przesyłek za pobraniem, których zasady realizacji określa Regulamin Kurierski, Użytkownik upoważnia Operatora do odbioru w jego imieniu kwoty pobrania i przekazania na rzecz Użytkownika. Odebrane przez Operatora środki są przekazywane na rzecz Użytkownika zgodnie z wybranym rodzajem Pobrania 1DR, 3DR, 5DR, 7DR, 10DR lub 21DR jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia pobrania należności od Adresata, na wskazany przez Użytkownika podczas składania zlecenia, rachunek bankowy. Termin realizacji pobrania liczony jest w dniach roboczych, gdzie pierwszym dniem uważany jest 1 dzień roboczy następujący po dniu doręczenia paczki do Adresata.

7.11

Warunkiem koniecznym do przekazania środków o których mowa w §7 pkt 9. na konto Użytkownika jest otrzymanie środków od Kuriera (przewoźnika) na konto Operatora.

7.12

Użytkownik wyraża zgodę na potrącenie przez Operatora jego wierzytelności (jeżeli występuje) wobec Użytkownika z kwoty za pobraniem, należnej Użytkownikowi, o której mowa w §7 pkt 9.

7.13

W przypadku niesłusznego i bezpodstawnego zwrotu pobrania Użytkownikowi przez Operatora lub Punkt Ship Center, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu należności na konto Operatora. Operator lub Punkt Ship Center ma prawo do kompensaty swoich wierzytelności z tytułu niesłusznego zwrotu z ewentualnymi wierzytelnościami Użytkownika wobec Operatora lub Punktu Ship Center.

7.14

W przypadku Klienta Bussiness którzy zalegają z opłatami za wykonane przez Operatora Usługi, Operator blokuje konta. Po uregulowaniu występujących zaległości Operator pobiera dodatkową opłatę w wysokości 49 pln netto za dodatkową Usługę odblokowania Konta.

7.15

W przypadku Użytkowników nieposiadających Konta z odroczonym terminem płatności którzy zalegają z opłatami za wykonane przez Operatora Usługi, Operator blokuje możliwość rejestracji/nadań przesyłek z określonych adresów email/danych kontaktowych. Po uregulowaniu występujących zaległości Operator pobiera dodatkową opłatę w wysokości 49 pln netto za dodatkową Usługę usunięcia blokad.

7.16

W przypadku nieterminowych płatności Operator i Użytkownik wyrażają zgodę na naliczanie odsetek umownych w wysokości 10%.

7.17

Użytkownik będący przedsiębiorcą obciążony zostanie dodatkowo, bez wezwania, kwotą rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118).

7.18

Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Operatora również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7.19

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na fakturze, Użytkownik lub Punkt Ship Center ma prawno do jej reklamacji, poprzez przesłanie Formularza Reklamacyjnego. Reklamację źle naliczonej opłaty można złożyć do 14 dni od chwili otrzymania podmiotowej faktury. Po tym terminie Reklamacja zostaje uznana za niezasadną a Użytkownilk / Punkt Ship Center akceptuje opłaty naliczone na wystawionej fakturze.

§8 Środki techniczne

8.1

W celu korzystania z Usług Operatora, w tym dodawania zleceń, przeglądania oferty, niezbędne jest:

 • urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 • włączona obsługa skryptów JavaScript;
 • akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia),
 • wyłączone blokowanie wyskakujących okien.

§9 Reklamacje

9.1

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące nienależytego funkcjonowania stron internetowych Platformy oraz usług Kuriera. Operator Reklamacje przyjmuje wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Formularza Reklamacyjny dostępnego na stronach internetowych Platformy (www.shipcenter.pl)

9.2

Reklamację o której mowa w §9 pkt 1 Operator przyjmuje do 7 dni od chwili zgłoszenia poprzez Formularz Reklamacyjny, nie wykonania usługi , ubytku. Po tym czas Użytkownik reklamuje usługę bezpośrednio u Kuriera bez ingerencji Operatora.

9.3

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta, numer transakcji bądź inne dane pozwalające na identyfikację Usługi bądź inne dane określające działanie 4. Operatora stanowiące przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację, ponad to Protokół Szkody, oraz fakturę towaru wysyłanego w przesyłce.

9.4

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Nie dosłanie wymaganych informacji lub dokumentów w ciągu 7 dni od daty wezwania do uzupełnienia, reklamację uważa się za nie zasadną i zostaje ona zakończona.

9.5

Operato pomaga tylko w procesie składania reklamacji. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio do Kuriera

9.6

Reklamacje zgłaszane do Kuriera wykonującego usługę przewozu powinny być składane w terminach oraz z zastosowaniem procedur określonych w Regulaminie Kuriera wykonującego usługę przewozową przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2015 r. Nr 915 – t.j. ze zm.). Operator zaleca jednak, aby zgłoszenie zostało zgłoszone na protokole reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty odbioru Przesyłki w przypadku stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia Przesyłki oraz 14 dni od daty nadania Przesyłki w przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki lub niezrealizowania zamówienia oraz zawierało:

9.6.1

w przypadku opóźnienia doręczenia Przesyłki lub braku doręczenia przesyłki:

9.6.1.1

czytelnie wypełniony protokół reklamacji,

9.6.1.2

oryginał Listu przewozowego lub Etykiety,

9.6.1.3

dowód uiszczenia wszelkich opłat i należności względem Usługodawcy,

9.6.2

W przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki dodatkowo:

9.6.2.1

kopię protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności przedstawiciela Kuriera,

9.6.2.2

udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:

9.6.2.2.1

w postaci faktury zakupu przedmiotu, którego dotyczyła szkoda (dotyczy również w przypadku Przesyłek szczególnie wartościowych) lub

9.6.2.2.2

kalkulacji kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji – w przypadku producentów lub

9.6.2.2.3

faktury za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana,

9.6.2.3

udokumentowaną kwotę roszczenia,

9.6.2.4

wykaz załączonych dokumentów.

9.7

Operator przekazuje do Kuriera reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji zawierającej wszystkie wymagane dokumenty przez Regulamin Kuriera. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres email podany w Formularzu Reklamacyjnym

9.8

Mając na uwadze, iż Operator jest wyłącznie pośrednikiem przy realizacji Usług Kurierskich, wszelkie reklamacje związane z nienależytym wykonaniem usługi kurierskiej są rozpatrywane bezpośrednio przez Kurieriera , zgodnie z właściwym Regulaminem Kurierskim i przekazywane Użytkownikowi w chwili otrzymania ich od Kuriera

9.9

Wypłaty środków z tytułu uznanych reklamacji przekazywane są na wskazany przez Użytkownika nr rachunku bankowego w ciągu 45 roboczych dni od daty przekazania Operatora decyzji przez Kuriera.

9.10

Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r., Nr 1059 – t.j. ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usług. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r., Nr 1059 – t.j. ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Operatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

9.11

Reklamacje dotyczące fakturą są przyjmowane w ciągu 14 dni roboczych od chwili złożenia.

9.12

W przypadku Dofakturowania przewoźnika Użytkownik ma prawo do wniesienia reklamacji poprzez formularz Reklamacyjny dostępny na stronie www.shipcenter.pl. Reklamacja nie uprawnia do nieopłaceenia faktury.

§10 Czas trwania Umowy

10.1

Świadczenie Usług ma charakter bezterminowy. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej przez formularz kontaktowy dostępny na stronach internetowych Platformy lub pisemnie na adres Operatora. W takim wypadku umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, jednak nie wcześniej niż do czasu wykonania Usługi Kurierskiej oraz kompletnego rozliczenia wykonania Usługi (w tym dokonania zapłaty na rzecz Operatora z tytułu wystawionych faktur).

10.2

W przypadku naruszania postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku zaległości w płatnościach na rzecz Operatora powyżej 7 dni Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

10.3

Operator ma prawo do usunięcia Konta Użytkonika na Platformie w przypadku stwierdzenia nie prawidłowości w danych, użycia danych fikcyjnych lub nie aktywności Konta większej niż 6 miesięcy.

10.4

Po usunięciu lub zablokowaniu Konta Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., Nr 1030 – t.j.), w celu:

10.4.1

należytego rozliczenia usług zmówionych przez Uzytkownika ;

10.4.2

należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika;

10.4.3

rozpatrzenia reklamacji.

10.4.4

własnej sprawozdawczości finansowej i podatkowej;

§11 Odbiór i doręczanie przesyłek

11.1

Odbiory Przesyłek dokonywane są w dni robocze, w godzinach pracy pomiędzy 8:00 a 18:00, o ile nie ustalono inaczej oraz zgodnie z Regulaminem Kurierskim. Data i godziny odbioru dostępne w formularzu zamówienia kuriera są przewidywane, nie gwarantowane.

11.2

Przesyłki doręczane są w sposób następujący:

 • przesyłki o wadze do 30 kg doręczane są w systemie „door to door”, chyba że regulamin wybranego do wykonania usługi Kuriera stanowi inaczej;
 • przesyłki przewyższające wagę 30 kg doręczane są według zapisów Regulaminów Kurierów;
 • przesyłki paletowe doręczane są w systemie „burta burta”, chyba że regulamin wybranego do wykonania usługi Kuriera stanowi inaczej.

11.3

W przypadku braku możliwości doręczenia Przesyłki do Adresata zwracana ona będzie do Użytkownika. Wówczas Użytkownik będzie zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty za jej zwrot, zgodnie z Cennikiem Detalicznym. Płatność następuje na postawie faktury VAT wygenerowanej przez Platformę je . Użytkownik upoważnia Operatora do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta Pre Paid Użytkownika lub podczas zwrotu kwoty pobrań.

11.4

Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty opłat dodatkowych określonych w Cenniku Detalicznym z tytułu konieczności neutralizacji szkody spowodowanej przesyłką niebezpieczną lub nieprawidłowo zabezpieczoną.

§12 Przedpłata – PrePaid

12.1

Zwiększenie salda na Koncie PrePaid dokonuje się poprzez wpłatę środków w Panelu Klienta w zakładce Przedpłata.

12.1

Konto PrePaid posiada limit zgromadzonych środków. Maksymalne saldo wynosi 5000.00 zł

12.1

Stan Konta Pre Paid uaktualniany jest natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez Operatora.

12.1

Dokonanie zapłaty z Konta PrePaid za składane zamówienie Usługi powoduje natychmiastowe przystąpienie Platformy do realizacji zamówienia.

12.1

Zwrot niewykorzystanych środków z Konta PrePaid następuje po rozwiązaniu Umowy i usunięciu Konta przez Usługodawcę, na wskazany przez niego w Panelu Klienta rachunek bankowy.

12.1

Wnioskować o zwrot niewykorzystanych środków można do 30 dni od otrzymania faktury za doładowanie konta prepaid. Koszt zwrotu 25 zł brutto.

§13 Postanowienia końcowe

13.1

Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką prywatności.

13.2

Regulamin dostępny jest na stronach internetowych Platformy, w siedzibie Operatora, a także w stosunku do Użytkowników przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika, w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.

13.3

O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronach internetowych Platformy lub wiadomością wysłaną na zarejestrowany adres e-mail użytkownika. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 3 dni od poinformowania w sposób wskazany powyżej. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu może wypowiedzieć umowę z Operatorem. Usługa zlecona przed wejściem w życie zmian, zostanie wykonana na dotychczasowych zasadach

13.4

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

13.5

Wszelkie spory związane z Usługą będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne

13.6

Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

13.7

Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza, iż Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszego regulaminu i zgodnie z Polityką prywatności, stanowiącą Załącznik nr 4, która jest także dostępna na stronie dla każdego odwiedzającego stronę (www.shipcenter.pl)

13.8

Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z „Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.

Załączniki do Regulaminu

Załącznik nr 2 Wykaz i lokalizacja aktualnych Regulaminów Kurierskich:

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Ship Center Poland Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 51,  40-853 Katowice
biuro@shipcenter.pl
Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących usług:_____________________________________________________________
Data zawarcia umowy:_____________________________________________________
Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________
Adres Konsumenta:_______________________________________________________________
Adres email Konsumenta: __________________________________________________________
Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________